zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-2-110-09Natalia STENCEL – „Czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie?”. Ślady lęku przed szaleństwem w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest próbą dokonania opisu śladów lęku przed szaleństwem w Dzienniczku Faustyny Kowalskiej. Autorka bada, na jakim tle taki właśnie typ lęku pojawia się w doświadczeniu mistycznym, na jakim etapie tego doświadczenia występuje, skąd można wywodzić przyczyny tego rodzaju lęku i dlaczego okazuje się on tak dotkliwy mimo łaski, której doświadcza mistyk. Rozważania te autorka prowadzi w kontekście dorobku psychologii religii, przy czym, odnosząc się do materii tekstu, korzysta z innej metodologii: tłem metodologicznym są tu twierdzenia Stevena T. Katza oraz teoretycznoliterackie diagnozy Rolanda Barthesa dotyczące zagadnień pojmowania podmiotowości w tekście. W rezultacie analiz mistyk zostaje zrównany z autorem tekstu, który pozostawia jedynie „ślady” i „resztki” swojego doświadczenia zapośredniczone w materii zapisanego słowa. W artykule poruszony zostaje także problem „niewyrażalności” i wykroczenia przez mistyka poza wspólnotę ufundowaną na bazie języka. Problem lęku przed szaleństwem zostaje dodatkowo osadzony na tle obecnej w Starym i Nowym Testamencie tradycji pojmowania szaleństwa jako stanu świętości.

Słowa kluczowe: św. Maria Faustyna Kowalska, szaleństwo, lęk przed szaleństwem, mistyka, doświadczenie mistyczne, analiza tekstu, diarystyka, psychologia religii

Kontakt: Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 16-18, 30-007 Kraków
E-mail: n.stencel@wp.plPliki do pobrania:

» 110_Stencel.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887