zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-04Jerzy BOBRYK – Personifikacja automatów, automatyzacja osób. Od cognitive science do transhumanizmu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Komputery i sieci komputerowe są obecnie nowym i złożonym środkiem masowej komunikacji. Autor artykułu uzasadnia tezę o możliwości badania wpływu technologii cyfrowej na umysł współczesnego człowieka. Początkowe partie tekstu przedstawiają, w jaki sposób zewnętrzne instytucje społeczno-kulturalne determinują przebieg procesów poznawczych jednostek. Sprowadza się to do faktu, że ludzka aktywność poznawcza, będąca w istocie rzeczy ciągiem czynności używania znaków, zależy zarówno od wewnętrznych procesów mózgowych i psychicznych, jak i od artefaktów kulturowych (materialnych nośników kulturowych symboli i ludzkiej działalności praktycznej). Końcowe partie artykułu przedstawiają transhumanizm jako następstwo nierozwiązanych problemów kognitywistyki.

Słowa kluczowe: technologia cyfrowa, umysł, determinizm technologiczny, kognitywistyka, transhumanizm

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2016.

Kontakt: Pracownia Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, ul. Jaracza 1, 00-379 Warszawa

E-mail: jkbobryk@onet.pl

http://psych.pan.pl/pl/pracownia-psycholingwistyki-i-psychologii-poznawczej/jerzy- bobryk/Pliki do pobrania:

» 111_Bobryk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887