zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-08Waldemar CZAJKOWSKI – Niestandardowa koncepcja metafilozofii a ethos filozofii


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł prezentuje niestandardową koncepcję metafilozofii, odróżnia ją od koncepcji standardowej oraz uzasadnia, dlaczego koncepcja niestandardowa zasługuje na rozwijanie i stosowanie. Zakłada się, że metafilozofia standardowa może być rozumiana jako filozofia filozofii, analogicznie do filozofii nauki lub filozofii sztuki, a zatem jako raczej wyspecjalizowana subdyscyplina filozofii. Metafilozofia niestandardowa jest charakteryzowana jako pewna szczególna metoda rozwijania filozofii, metoda różniąca się od metod tradycyjnych swym celem: filozofia rozwijana w sposób tradycyjny próbuje zbudować pewien określony model Całości, natomiast filozofia rozwijana zgodnie z założeniami metafilozofii niestandardowej zmierza do konstrukcji „przestrzeni” (wszystkich) możliwych obrazów Całości. W artykule przedstawiona została próba uzasadnienia tezy (należącej do metafilozofii standardowej), zgodnie z którą stosowanie metod niestandardowej metafilozofii może przyczynić się zarówno do wewnętrznego rozwoju wspólnoty filozofów, jak i do wzmocnienia pozytywnego wpływu wywieranego przez nią na globalną wspólnotę ludzką.

Słowa kluczowe: metafilozofia standardowa, metafilozofia niestandardowa, ethos,  wspólnota, dyskusja

Kontakt: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska,
ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze

E-mail: waldemarczajkowski@wp.pl
Tel. 32 2777323
http://eksperci.polsl.pl/eksperci/szczegoly.php?scbpos=&eid=1129

 Pliki do pobrania:

» 112czajkowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887