zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-08Waldemar CZAJKOWSKI – Niestandardowa koncepcja metafilozofii a ethos filozofii


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł prezentuje niestandardową koncepcję metafilozofii, odróżnia ją od koncepcji standardowej oraz uzasadnia, dlaczego koncepcja niestandardowa zasługuje na rozwijanie i stosowanie. Zakłada się, że metafilozofia standardowa może być rozumiana jako filozofia filozofii, analogicznie do filozofii nauki lub filozofii sztuki, a zatem jako raczej wyspecjalizowana subdyscyplina filozofii. Metafilozofia niestandardowa jest charakteryzowana jako pewna szczególna metoda rozwijania filozofii, metoda różniąca się od metod tradycyjnych swym celem: filozofia rozwijana w sposób tradycyjny próbuje zbudować pewien określony model Całości, natomiast filozofia rozwijana zgodnie z założeniami metafilozofii niestandardowej zmierza do konstrukcji „przestrzeni” (wszystkich) możliwych obrazów Całości. W artykule przedstawiona została próba uzasadnienia tezy (należącej do metafilozofii standardowej), zgodnie z którą stosowanie metod niestandardowej metafilozofii może przyczynić się zarówno do wewnętrznego rozwoju wspólnoty filozofów, jak i do wzmocnienia pozytywnego wpływu wywieranego przez nią na globalną wspólnotę ludzką.

Słowa kluczowe: metafilozofia standardowa, metafilozofia niestandardowa, ethos,  wspólnota, dyskusja

Kontakt: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska,
ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze

E-mail: waldemarczajkowski@wp.pl
Tel. 32 2777323
http://eksperci.polsl.pl/eksperci/szczegoly.php?scbpos=&eid=1129

 Pliki do pobrania:

» 112czajkowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887