zobacz powiększenie


ETHOS Rok 32 2019 nr 1(125)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 32
2019 nr 1(125)

SŁUCHANIE

 • Od Redakcji – Słuchać uważnie (P.M.)
 • From the Editors – Listening Carefully (P.M.)
 • JAN PAWEŁ II – Słuchanie Słowa i Ducha w objawieniu kosmicznym (Przemówienie podczas audiencji generalnej, Watykan, 2 VIII 2000)
 • JOHN PAUL II – Hearing the Word and the Spirit in the Cosmic Revelation (Address during the General Audience, Vatican, 2 August 2000)

USŁYSZEĆ GŁOS

SŁUCHAJĄC DOŚWIADCZENIA

KU WSPÓLNOCIE SŁUCHAJĄCYCH

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Ks. Jan SOCHOŃ – Na nowo przemyśleć Kościół (rec. A.M. Wierzbicki, Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa. Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2018)
 • Łukasz LIBOWSKI – O niewolnikach, moralnie neutralnym prawie i sędziowskich dylematach (rec. J. Zajadło, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017)
 • Propozycje „Ethosu” (K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, Instytut Jana Pawła II KUL–Wydawnictwo KUL, Lublin 2018; A. Grzegorczyk, W poszukiwaniu ukrytego sensu. Myśli i szkice, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2018)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA 1. ISSN 0860-8024
 2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
 3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 4. Prefix DOI 10.12887