zobacz powiększenie


Ethos 32 (2019) nr 4 (128)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

Ethos 32

(2019) nr 4 (128)

NADZIEJA

O NADZIEI W BOGU

KU KONCEPTUALIZACJI NADZIEI

WYRAZIĆ NADZIEJĘ

NADZIEJA W HISTORII

NADZIEJA DLA UNIWERSYTETU?
DEBATA

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Paulina D a w i d e k – Nadzieja. Istnienie wbrew rzeczywistości (rec. Wobec nadziei. Aksjologiczne problemy dramatu i teatru XX i XXI wieku, red. J. Michalczuk, M. Lach, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018)
  • Propozycje „Ethosu” (The Lublin School of Philosophy: A Comparative Perspective, red. J. Wojtysiak, Z. Wróblewski, A. Gut, Wydawnictwo KUL, Lublin (e-book, w przygotowaniu); The Lublin School of Philosophy: History—Conceptions—Disputes, red. A. Lekka-Kowalik, P. Gondek, Wydawnictwo KUL, Lublin (e-book, w przygotowaniu); Alfred M. Wierzbicki, Osoba i moralność Wydawnictwo KUL, Lublin (w druku)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

  • Agnieszka L e k k a - K o w a l i k – Nadzieja na rozum

BIBLIOGRAFIA

  • Noty o autorach


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887