zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-04Agnieszka DUDEK-KOWALSKA – Miłosierdzie jako owoc misterium paschalnego w teologii Jana Pawła II. Źródło chrześcijańskiej nadziei


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest ukazanie soteriologii wydarzeń paschalnych w kontekście Bożego miłosierdzia. Ujęcie to, którego dokonał Jan Paweł II, stanowi ważny wkład w dziedzinę teologii dogmatycznej. Twórcze zestawienie miłosierdzia jako przymiotu Boga z tajemnicą wydarzeń zbawczych śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w ich ujęciu przez Jana Pawła II pozwoliło na analizę podstawowych kategorii soteriologicznych: odkupienia, usprawiedliwienia i zbawienia, rozumianych jako owoce misterium paschalnego. W przypadku kategorii odkupienia podjęto problem miłosierdzia jako miłości zwyciężającej grzech, miłosierdzia jako zwycięstwa nad śmiercią i miłosierdzia jako pojednania z Ojcem. W analizie kategorii usprawiedliwienia rozróżniono miłość i sprawiedliwość oraz przedstawiono istotę usprawiedliwienia i zadośćuczynienia miłości Ojca. W ramach analizy kategorii miłosierdzia zbawienia wskazano na znaczenie pojęć przymierza z całą ludzkością, daru nowego stworzenia i zapowiedzi „nowego nieba i nowej ziemi”.

Słowa kluczowe: miłosierdzie, chrześcijańska nadzieja, sprawiedliwość, misterium paschalne, odkupienie, usprawiedliwienie, zbawienie, zmartwychwstanie, Jan Paweł II

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
E-mail: dudekagnkow@gmail.com
Tel. 81 4453217Pliki do pobrania:

» Dudek_Kowalska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887