DOI 10.12887/33-2020-1-129-12Robert SROKA – Dialog z interesariuszami jako podstawowy element współczesnych standardów etyki biznesu. Próba pogłębienia argumentacji etycznej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Wiele współczesnych przewodników, norm i wytycznych opracowywanych w obszarze etyki biznesu, na przykład: Norma ISO 26000 dotycząca społecznej odpowiedzialności organizacji, w tym organizacji biznesowych, Strategia Komisji Europejskiej w kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, międzynarodowa norma AccountAbility 8000 określająca wymagania społecznej odpowiedzialności organizacji biznesowej, zalecenia formułowane w ramach Global Reporting Initiative, czyli wytyczne sprawozdawania informacji niefinansowych przez firmy, czy też wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące biznesu i praw człowieka, wskazuje, że rozmowa z interesariuszami prowadząca do poznania ich oczekiwań wobec przedsiębiorstwa umożliwia budowanie etycznej struktury biznesu. Jeśli przedsiębiorstwa i firmy pragną działać w sposób zgodny ze standardami etyki, nie mogą samodzielnie decydować o tym, jakich norm etycznych przestrzegać oraz których obszarów ich działalności normy te powinny dotyczyć. Postępowanie etyczne w biznesie to odpowiadanie na realne potrzeby interesariuszy, nie zaś podejmowanie wyłącznie takich działań, które są wygodne i bezpieczne dla firmy. 

Wymienione międzynarodowe standardy i wytyczne dotyczące etyki biznesu wskazują na konieczność prowadzenia dialogu z interesariuszami, nie zawierają jednak pogłębionej argumentacji etycznej. Celem artykułu jest wzmocnienie tej argumentacji i ukazanie moralnego kontekstu wymogu prowadzenia dialogu z interesariuszami, stanowiącego tak istotny element standardów etyki biznesu. 

Słowa kluczowe: etyka biznesu, dialog z interesariuszami, standardy etyczne

Kontakt: Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
E-mail: rsroka@kozminski.edu.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887