DOI 10.12887/33-2020-1-129-19Ks. Wojciech WOJTYŁA – Transcendencja i uczestnictwo jako klucz do zrozumienia osoby. Przyczynek do antropologii Karola Wojtyły–Jana Pawła II


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Zawarte w tytule artykułu słowa ,,transcendencja” i ,,uczestnictwo” wskazują na szczególną perspektywę postrzegania człowieka i świata społecznego przez Karola Wojtyłę. Zasadnicza teza artykułu jest wyrazem przekonania, że obydwa te pojęcia tworzą klucz, za pomocą którego autor Osoby i czynu wyjaśniał tajemnicę człowieka jako osoby. W swoich tekstach Wojtyła dowodził, że człowiek-osoba na mocy swojej natury zdolny jest do przekraczania siebie i świata w kierunku poznawanej prawdy, jak również do spełniania samego siebie w relacji do innych osób. Niedocenienie tych dwóch podstawowych wymiarów osoby doprowadziło w historii do wielu nieporozumień. Optykę prowadzonych przez autora artykułu rozważań wyznacza tekst Tadeusza Stycznia Być sobą to przekraczać siebie. O antropologii Karola Wojtyły. Artykuł stanowi niejako filozoficzny komentarz do dwóch części tekstu: „Być sobą to rządzić się prawdą” oraz „Być sobą to być solidarnym z każdym drugim”.

Słowa kluczowe: osoba, dobro wspólne, wspólnota, solidarność, wolność, prawda

Artykuł stanowi zmienioną wersję referatu przedstawionego podczas sesji naukowej „Tożsamość i transcendencja osoby. Inspiracje pracą prof. Tadeusza Stycznia SDS Być sobą to przekraczać siebie” zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 13 grudnia 2019 roku.

Kontakt: Katedra Teorii i Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom
E-mail: w.wojtyla@uthrad.pl
https://www.uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=8996
https://orcid.org/0000-0002-5482-705X  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887