zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-1-133-16Anna KRAJEWSKA – Doświadczenie moralne według Jacques’a Maritaina


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest przedstawienie Jacques’a Maritaina koncepcji doświadczenia moralnego. Doświadczenie to ujawnia się, zdaniem francuskiego filozofa, przede wszystkim w przedświadomym, inklinacyjnym poznaniu wartości moralnych. Kategoria inklinacji odsyła do pojęcia celów natury ludzkiej. W każdym wyborze dobra moralnego implikowany jest wybór celu ostatecznego, czyli Boga. Maritain wskazuje, że cel ów odsłania się w bezpośrednim przeżyciu człowieka. Kolejna odmiana doświadczenia moralnego to doświadczenie powinności. W doświadczeniu tym Maritain kluczową rolę przypisuje poczuciu powinności moralnej, która łączy ontologiczny fakt (powinność jako formę rozumu) ze sferą świadomościową. Zamierzeniem analiz filozoficzno-etycznych Maritaina jest ukazanie koniecznego związku aspektu doświadczalnego i metafizycznego w konstytucji etyki. Maritainowska koncepcja doświadczenia moralnego budzi pewne zastrzeżenia. Uwagi krytyczne można wysunąć przede wszystkim wobec kategorii nieświadomego rozumu i nieświadomego poznania, mających stanowić naturalne źródło wiedzy o wartościach moralnych. Do istoty poznania należy bowiem jego świadomy i w jakimś stopniu rozumiejący charakter.

Słowa kluczowe: doświadczenie moralne, wartość moralna, powinność moralna, cel ostateczny, nieświadomy rozum, poznanie inklinacyjne, metafizyka

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: anna.krajewska1@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2795-1263Pliki do pobrania:

» Krajewska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887