zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-2-134-21Anna KOZŁOWSKA – Stosunek Karola Wojtyły do słowa (i Słowa) w świetle danych filologicznych


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł prezentuje ogólne wnioski wynikające z lektury rękopisów tekstów literackich Karola Wojtyły. Szczegółowa analiza autografów (odmian tekstu, skreśleń i innych poprawek) poświadcza dużą świadomość językową Wojtyły jako użytkownika polszczyzny. Studia nad rękopisami Wojtyły pozwalają też odkryć kilka istotnych cech jego idiolektu, jak również jego stosunku do języka, mowy i własnej praktyki pisarskiej, traktowanej przez poetę jako medytacja Logosu.

Słowa kluczowe: twórczość literacka Karola Wojtyły, bruliony, emendacje, odmiany tekstu, stosunek do słowa, medytacja

Kontakt: Katedra Badań nad Językiem Autorów, Instytut Językoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
E-mail: a.kozlowska@uksw.edu.pl
Tel. 22 561 89 63 wewn. 363
https://wnh.uksw.edu.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887