zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-3-143-07Paweł POLAK, Roman KRZANOWSKI – Jak oswoić sztuczną inteligencję? Model symbiotycznej SI jako realizacja dobroczynnej SI


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W niniejszym artykule zaprezentowano wizję oswojenia sztucznej inteligencji (SI jako techniki, która maksymalizuje korzyści płynące dla używających jejzarówno społeczności, jak i jednostek). Dotychczas o potrzebie takiej techniki dyskutowano, używając pojęcia dobroczynnej SI (ang. beneficial AI), choć wciąż nie pojawiły się konkretne propozycje, w jaki sposób zaimplementować taki system. W opracowaniu zaproponowano wykorzystanie analogii wybranych klas systemów SI do organizmów żywych, co pozwala na rozważenie możliwości udomawiania lub wdrażania takich systemów SI. Strategia domestykacji lub oswajania jest wypróbowaną metodą przynoszącą długofalowe korzyści gatunkowi ludzkiemu, dlatego w artykule podjęto kwestię, w jaki sposób można zastosować tę koncepcję w technice SI oraz jak należy projektować symbiotyczne systemy człowiek—maszyna. W rezultacie sformułowano symbiotyczny model SI dla dobroczynnej SI.

Słowa kluczowe: oswojona SI, dobroczynna SI, systemy symbiotyczne, symbiotyczna SI, przyszłość SI, cele AI, ograniczanie ryzyka związanego z AI

Kontakt: Department of History and Philosophy of Science, Faculty of Philosophy, Pontifical University of John Paul II, ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków
E-mail: (Paweł Polak) pawel.polak@upjp2.edu.pl; (Roman Krzanowski) wf@upjp2.edu.pl
(Paweł Polak) http://polak.wikidot.com/; (Roman Krzanowski) https://www.researchgate.net/profile/Roman_Krzanowski
ORCID: (Paweł Polak) 0000-0003-1078-469X; (Roman Krzanowski) 0000-0002-8753-0957Pliki do pobrania:

» Polak_Krzanowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887