zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-2-142-12Jakub GOMUŁKA – Sztuczna inteligencja zastosowana do filozofii. Wkład w rozwój projektu Wittgenstein Ontology


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł dotyczy projektu Wittgenstein Ontology realizowanego przez Archiwa Wittgensteina przy Uniwersytecie w Bergen (WAB). Projekt ten jest próbą zastosowania technologii Sieci Semantycznej (SW) do udostępnienia filozofii Wittgensteina w internecie w postaci przeszukiwalnej bazy wiedzy. SW jest jednym z paradygmatów badawczych w ramach nurtu w informatyce zwanego Knowledge Representation & Reasoning (reprezentacja wiedzy i wnioskowanie – w skrócie KR2), będącego spadkobiercą programu badawczego symbolicznej sztucznej inteligencji (określanego również starą dobrą sztuczną inteligencją). Po krótkim wprowadzeniu do technologii SW w artykule omówiono główne trudności w stosowaniu jej do humanistyki, a w szczególności do filozofii Wittgensteina. Następnie pokazano, w jaki sposób zespół WAB próbuje przezwyciężyć te trudności, przy czym uwagę skierowano głównie na obszernie omawiane przez członków tego zespołu podejście perspektywiczne, które pozwalałoby reprezentować rywalizujące ze sobą czy wręcz sprzeczne tezy. W głównej części artykułu zaprezentowano parę oryginalnych rozwiązań, to znaczy implementację podejścia perspektywicznego przy użyciu mechanizmu reifikacji wbudowanego w składnię RDF, a także nowy mechanizm rozumowania pozwalający tworzyć reguły inferencji na podstawie treści reprezentowanych w danej bazie wiedzy. To ostatnie rozwiązanie wymaga poważnej zmiany w aktualnie używanych technologiach, ściślej mówiąc, w interpreterze SPARQL. Jest ono jednak bardzo obiecującym rozszerzeniem obecnego paradygmatu, które pozwala na połączenie w pracach nad sztuczną inteligencją tradycyjnego podejścia symbolicznego z podejściem wykorzystującym sztuczne sieci neuronalne.

Słowa kluczowe: Ludwig Wittgenstein, technologia Sieci Semantycznej, ontologia komputacyjna, symboliczna sztuczna inteligencja

Kontakt: Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
E-mail: jgomulka@agh.edu.pl
Tel. 12 6174365Pliki do pobrania:

» Gomulka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887