Mirosława Chuda

Mirosława Chuda, urodzona w Bydgoszczy, studia z zakresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (temat pracy magisterskiej: „Wartość a twórczość w ujęciu Stanisława Brzozowskiego”). Od 1988 pracuje w redakcji kwartalnika „Ethos”, obecnie jako starszy redaktor. Wyróżniona odznaką „Zasłużony działacz kultury”.

Wybrane publikacje

Redakcja merytoryczna i opracowanie książek

 • Wojciech Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu, TN KUL, Lublin 2009

 • Wojciech Chudy, Refleksje heglowskie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

Artykuły naukowe

 • Rola autokreacji w Stanisława Brzozowskiego koncepcji człowieka, „Roczniki Filozoficzne” 1984, t. 31, z. 2, s. 196-220

 • Małżeństwo i rodzina w perspektywie stabilności i rozwoju kultury [z W. Chudym], w: Jan Paweł II, Familiaris consortio. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1987, s. 165-179

Artykuły wstępne i eseje filozoficzne w kwartalniku „Ethos”

 • Czy muzyka zbawi świat? 19(2006) nr 1-2(73-74), s. 5-9

 • Powaga radości 24(2011) nr 1-2 (93-94), s. 7-11

 • Myśl i igrzyska [z P. Mikulską] 23(2010) nr 1(89), s. 5-9

 • Mądrość serca 12(1999) nr 3(47), s. 255-257

 • Tęsknota za ikoną 17(2004) nr 1-2(65-66), s. 617-619

 • Niemy uścisk ręki 18(2005) nr 1-2(69-70), s. 557-559

 • Ubóstwo ekskluzywne 24(2011) nr 4(96), s. 327-32

 • Lęk zabobonny 27(2014) nr 4(108), s. 293-295

 • Między chorobą a metaforą 28(2015) nr 2(110), s. 5-8

 • Filozofia i nauka w służbie... 28(2015) nr 4(112), s. 351-354

 • Milczeć i być 29(2016) nr 1(113), s. 319-322

 • Błędny czytelnik 29(2016) nr 4(116), s. 385-388

 • „I poznali, że są nadzy” 30(2017) nr 2(118), s. 5-8

 • Teatr prawdy niedosłownej 30(2017) nr 4(120), s. 347-349

 • Lęk przed skokiem w studnię 31(2018) nr 2(122), s. 459-462

 • Zagrożenia i nadzieje 31(2018) nr 3(123), s. 7-11

Sprawozdania i recenzje w kwartalniku „Ethos”

 • Na peryferiach „Twin Peaks” 12(1991) nr 3-4(15-16), s. 284-289

 • Wokół Reduty i "Gardzienic" (Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dwa teatry – dwa światy”) 20(2007) nr 1-2(77-78), s. 399-406

 • Świat według Hildegardy z Bingen (rec.: M. Kowalewska, Bóg - Kosmos - Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen 21(2008) nr 1(81), s. 255-259

 • [z ks. A.M. Wierzbickim] Wizualna moc konkretu (omówienie spektaklu L. Mądzika Przejście) 24(2011) nr 3(95), s. 344-348

 • oraz ponad 50 rekomendacji w „Propozycjach «Ethosu»”.

Ponadto felietony m.in. w czasopismach „Gwiazda Morza” i „Gość Niedzielny” oraz teksty literackie w miesięczniku „Akant”.


 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887