Bieżący numer
ETHOS_103_ok__.jpg
ETHOS Rok 26
2013 nr 3(103)

 O PRZYJAŹNI


* Od Redakcji – Klucze do rozumienia przyjaźni (A.M.W.)  5
* JAN PAWEŁ II – Zranieni świadkowie człowieczeństwa (Przesłanie do
uczestników zorganizowanego przez Kongregację Nauki Wiary międzynarodowego sympozjum na temat „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”, Watykan, 7-9 I 2004)  13
 
TRADYCJE
 
* Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela”
(Syr 22, 25). Przyjaźń w biblijnych tradycjach Starego Testamentu  19
* Arkadiusz GUDANIEC – Przyjaźń jako odkrywanie osobowej wspólnoty.
Refleksje na kanwie myśli Arystotelesa i Tomasza z Akwinu  45
* Jacek FRYDRYCH – Przyjaźń, moralność i etyka – reminiscencje z Arysto-
telesa. Zarys personalistycznej interpretacji przyjaźni  77
 
KONTEKSTY
 
* Marcin T. ZDRENKA – Trzy przyległości przyjaźni: przytomność – przygodność – przypowieść  105
* Anna BUDZIAK – Przyjaźń zaprzeczona, przyjaźń niespełniona.
Portret Doriana Graya Oscara Wilde’a i Droga do Indii Edwarda M. Forstera  121
* Mirosława HANUSIEWICZ-LAVALLEE – „Pół dusze mojej i głowy korona”. Idea żony-przyjaciela w literaturze staropolskiej  138
* Stanisław GROMADZKI – Wybawienie czy samozatrata? Szkic o kategorii
przyjaźni w życiu i dziele Friedricha Nietzschego  154
 
TERAŹNIEJSZOŚĆ
 
* Furio PESCI – Płynąć pod prąd. Przyjaźń i wychowanie (tłum. P. Mikulska)  173
* Grażyna HABRAJSKA – Profile semantyczne miłości i przyjaźni. Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród młodzieży akademickiej  190
 
ŚWIADEK I PRZYJACIEL
KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY SCJ (1921-2013)
 
* Ireneusz S. LEDWOŃ OFM – Promotor fidei, defensor patriae (Homilia podczas Mszy Świętej żałobnej, Lublin, Kościół Akademicki KUL, 10 VI 2013)  213
* Stanisław NAGY SCJ – „Z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany” (Hbr 5, 1) 218
* Stanisław NAGY SCJ – Papież w Tatrach  227
* Andrzej SZOSTEK MIC – Człowiek pokornego serca  239
* Joanna LUBIENIECKA – Profesor – wychowawca – człowiek  242
* Cezary RITTER – Ich trzech  249
* Bibliografia artykułów kardynała Stanisława Nagyego SCJ zamieszczonych w kwartalniku „Ethos” (oprac. Tomasz GÓRKA)  253
* Bibliografia artykułów kardynała Stanisława Nagyego SCJ zamieszczonych w książkach opublikowanych staraniem Instytutu Jana Pawła II KUL (oprac. Tomasz GÓRKA)  254
 
POLEMIKI
 
* Maciej NOWAK – O krytyce kerygmatycznej bez entuzjazmu  259
 
MYŚLĄC OJCZYZNA...
 
* Hubert ŁASZKIEWICZ – Patria, iustitia et pax  271
 
OMÓWIENIA I RECENZJE
 
* Justyna A. KOWALIK – O przyjaźni w dwudziestu czterech odsłonach
(rec. Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, w druku)  281
* Krzysztof DYBCIAK – Uniwersytecki model czy utopia? (rec. S. Sawicki,
O uniwersytecie katolickim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012)  285
* Sławomir DRELICH – Studium archeologii gnuśności (rec. M.T. Zdrenka,
O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012)  290
* Dorota WALCZAK – Przetrwać z tygrysem na oceanie (rec. Życie Pi, Tajwan–USA–Wielka Brytania, 2012, reż. A. Lee)  296
* Propozycje „Ethosu” (kard. A. Scola, Non dimentichiamoci di Dio. Libertà di fedi, di culture e politica, Rizzoli; D. Narewska, Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949-1978), Wydawnictwo Iota Unum; Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego „Bóg i inne osoby”, red. J. Pyda OP, W drodze; B. Toporska, Siostry, Kontra; B. Toporska, Athene noctua, Kontra) 304
 
SPRAWOZDANIA
 
* Łukasz JANICKI – Bez ograniczeń. „Wspólne drogi” po raz drugi (II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Opór – Protest – Wykroczenie”, Lublin, 16-17 V 2013)  311
* Wiesław SZUTA – „Etyka klasyczna w XXI wieku” (Konferencja naukowa z okazji 95. urodzin ks. prof. Tadeusza Ślipki SJ, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 V 2013) 323
 
PRZEZ PRYZMAT „ETHOSU”
 
* Dorota CHABRAJSKA – Fenomen „pancernych”  327
 
BIBLIOGRAFIA
 
* Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o przyjaźni (oprac. Maria FILIPIAK)  331
 
* Noty o autorach  367
* Abstracts  373
* Contents  395
 
W najbliższych numerach
* Ethos przestrzeni
* Świętość. Ideał i fakt
* O przemocy
 

  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887