zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-10Jan F. JACKO – Nimb aksjologiczny. Uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej


Cena brutto: 7,00 PLN

Niniejszy artykuł opisuje związek z przestrzenią osobistą przykładowych norm określanych jako powszechne prawa człowieka, a ochraniających jego godność, wolność, integralność psychofizyczną i niektóre więzi społeczne. Sformułowanie tych norm zostało zaczerpnięte z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Artykuł ukazuje możliwość uszczegółowienia powszechnych praw człowieka za pomocą norm dotyczących przestrzeni osobistej.
W punkcie wyjścia rozważań w drodze analizy ontologiczno-fenomenologicznej określono ontyczny związek między osobą a jej przestrzenią osobistą. Następnie zreferowano i przeanalizowano niektóre wyniki badań proksemiki dotyczące przeżyć i ocen związanych z przestrzenią osobistą. W konkluzji określono sposób, w jaki powszechne prawa człowieka odnoszą się do jego osobistej przestrzeni, oraz wskazano wybrane perspektywy dalszych badań dotyczących jej etycznych aspektów.

Słowa kluczowe: prawa człowieka, przestrzeń osobista, proksemika, etyka normatywna, personalizm

Kontakt:
Katedra Negocjacji, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński,
ul. prof. S. Łojasiewicza 4, p. 2.378, 30-348 Kraków
E-mail: jan.jacko@uj.edu.pl
http://www.econ.uj.edu.pl/jacko
http://www.asap.edu.pl/Sylwetka_trenera,pl,coaches,3,2,12.htmlPliki do pobrania:

» Nimb.aksjologiczny...streszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887