zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-05
DOI 10.12887/26-2013-4-104-06Masakatsu FUJITA – O idei basho w filozofii Kitarō Nishidy (tłum. D. Chabrajska)


Cena brutto: 7,00 PLN

Kitarō Nishida (1870-1945) w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju filozofii w Japonii. Jest on najważniejszym myślicielem japońskim – stworzył podwaliny tak zwanej filozoficznej szkoły z Kioto. Jego myśl przeszła znaczną ewolucję na przestrzeni jego życia. Jest on jednak ceniony przede wszystkim za teorię miejsca czy też toposu (jap. basho), którą sformułował w środkowym okresie swojej filozoficznej działalności.

Dla sformułowania przez niego idei basho decydujące znaczenie miało przyjęcie Arystotelesowskiego pojęcia substancji. Nishida nie przejął jednak oryginalnej postaci tego pojęcia. „ interpretacji Nishidy substancja jest tym, co postrzega i poznaje samo siebie przez odzwierciedlenie siebie w swoim wnętrzu. W tym sensie jest ona tym, co transcenduje i owija sobą „ja”. W kategoriach relacji „podmiot–predykat” w przypadku sądów subsumpcyjnych upatruje się tego po stronie predykatu. Jest to zatem coś, co nigdy nie staje się podmiotem (gramatycznym), to znaczy nigdy nie staje się treścią wiedzy i może być uchwycone jedynie jako basho.

Zasadnicza postawa, którą można dostrzec w myśli Nishidy, polega nie tyle na tym, by ujmować poznawczo byty w ich postaci uprzedmiotowionej, ile by uchwycić byt w jego całości. Innymi słowy można powiedzieć, że chodzi o to, by spojrzeć na byty z punktu widzenia samej rzeczywistości. Teoria basho powstała właśnie na tle poszukiwania dla tej idei logicznej podstawy.

Słowa kluczowe: Kitarō Nishida, basho (miejsce), Arystoteles, Jan Szkot Eriugena, nicość

Kontakt:
Graduate School of Advanced Integrated Studies in Human Survivability (GSAIS),
Kyoto University, Yoshida Honmachi, Sakyo-ku,
Kyoto, 606-8501, Japan
E-mail: fujita.masakatsu.4a@kyoto-u.ac.jp
Phone: +81 75 7532723Pliki do pobrania:

» On.the.Idea.of.basho.....english.abstract.pdf
» On.the.Idea.of.basho.....polski.streszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887