zobacz powiększenie


Jacek FRYDRYCH – Przyjaźń, moralność i etyka – reminiscencje z Arystotelesa. Zarys personalistycznej interpretacji przyjaźni


Cena brutto: 7,00 PLN

W artykule ukazana została przyjaźń jako fenomen z istoty normatywny. Pierwszym myślicielem, który zaprezentował dojrzałą koncepcję przyjaźni jako relacji międzyosobowej a zarazem normatywnej był Arystoteles. W pierwszej części artykułu przedstawiłem Arystotelesowskie rozumienie przyjaźni oraz ukazałem, że rozumienie tego fenomenu jako rzeczywistości stricte moralnej jest sprzęgnięte z określonym rozumieniem moralności. Uznając Arystotelesowską (eudajmonistyczną) interpretację moralności za chybioną i zachowując wypracowany przez Stagirytę model fenomenu przyjaźni, w drugiej części artykułu przedstawiłem zarys personalistycznego rozumienia przyjaźni. Dla zrealizowania tego celu wykorzystałem Tadeusza Stycznia interpretację moralności, w której eksponuje się moment prawdy jako konstytutywny dla fenomenu moralności. W moim przekonaniu bez uchwycenia roli „normatywnej mocy prawdy” w wyjaśnianiu fenomenu moralności nie jest możliwe zadowalające wyjaśnienie fenomenu przyjaźni jako relacji normatywnej. W kontekście zaprezentowanych ustaleń uznałem także, że jednym z istotnych źródeł kryzysu instytucji przyjaźni jest brak adekwatnej edukacji, w której nie ma miejsca na systematyczny namysł nad moralnym wymiarem istnienia człowieka. 

Słowa kluczowe: przyjaźń, moralność, prawda, etyka, Arystoteles, Styczeń

Kontakt:
Katedra Etyki, Instytut Filozofii Teoretycznej, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: targo@kul.lublin.pl
http://www.kul.pl/dr-jacek-frydrych,art_16544.html
http://www.kul.pl/22886.htmlPliki do pobrania:

» Frydrych.fragment.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887