zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-4-112-11Ks. Tadeusz DOLA – Inspiracje Heglowskie w teologii chrześcijańskiej


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł w części wprowadzającej przedstawia teologiczny kontekst, w którym pojawia się filozofia Hegla. W kolejnych punktach przedstawione zostały teologiczne poglądy pierwszych zwolenników jego filozofii. David F. Strauss, wykorzystując heglizm w chrystologii, szeroko uzasadniał tezę, że prawdziwym Chrystusem nie jest historyczny Jezus z Nazaretu, ale cała ludzkość. Ferdinand Ch. Baur odniósł poglądy Hegla do interpretacji początków chrześcijaństwa. Zgodnie z Heglowską metodą dialektyczną chrześcijaństwo miało powstać jako synteza petrynizmu i paulinizmu, pozostających do siebie w relacji: teza–antyteza. Ostatni punkt zawiera wskazanie na elementy teologii Hansa U. von Balthasara, w których pozostaje on pod wpływem filozofii Hegla.

Słowa kluczowe: heglizm, teologia protestancka, teologia katolicka, chrystologia, eklezjologia, teodramatyka, Trójca Święta

Kontakt: Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski,
ul. Drzymały 1A, 45-342, Opole

E-mail: tadeusz.dola@uni.opole.plPliki do pobrania:

» 112dola.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887