Kwartalnik

KONIEC OSOBY? 4 (116) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Filozofia osoby

DOI 10.12887/29-2016-4-116-30

7,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – „Takie piękno nazywa się Miłosierdzie”. Koncepcje miłosierdzia zawarte w dramacie Brat naszego Boga Karola Wojtyły w kontekście encykliki Dives in misericordia Jana Pawła II

DOI 10.12887/29-2016-4-116-17

7,00 PLN
Joanna WOJNICKA – Beginka we współczesnej Europie. O filmie Hadewijch Brunona Dumonta

DOI 10.12887/29-2016-4-116-16

7,00 PLN
Jan WADOWSKI – W poszukiwaniu adekwatnej antropologii. Trudności i postulaty

DOI 10.12887/29-2016-4-116-13

7,00 PLN
Joanna TRZÓPEK – Osoba. (Jeszcze) problem czy (już) ślepy zaułek współczesnej psychologii?

DOI 10.12887/29-2016-4-116-08

7,00 PLN
Piotr ŚLĘCZKA SDS – Kompromis czy kłamstwo? Głos w sporze o zakres prawnej ochrony życia w Polsce

DOI 10.12887/29-2016-4-116-18

7,00 PLN
Ks. Robert SKRZYPCZAK – Osoba – substancja – relacja. Antonio Rosmini jako prekursor personalizmu europejskiego

DOI 10.12887/29-2016-4-116-03

7,00 PLN
Robert POCZOBUT – Kategoria osoby w kontekście kognitywistyki

DOI 10.12887/29-2016-4-116-09

7,00 PLN
Filip MAJ – „Ciągła melodia naszego życia”. Osobowość, ja i twórczość jako formy istnienia podmiotowego według Henri Bergsona

DOI 10.12887/29-2016-4-116-07

7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – O konsekwencjach dwuznaczności terminu „tożsamość osobowa”. Uwagi po lekturze książki Grażyny Osiki Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych

DOI 10.12887/29-2016-4-116-19

7,00 PLN
Kazimierz KRZYSZTOFEK – Kim staje się jednostka ludzka w dwudziestym pierwszym wieku? Pytania i hipotezy

DOI 10.12887/29-2016-4-116-10

7,00 PLN
Tadeusz KOBIERZYCKI – Czy osoba istnieje? „Ja” i osobowość – dezintegracja i transcendencja

DOI 10.12887/29-2016-4-116-06

7,00 PLN
Katarzyna JASIŃSKA – Praxis drogą poznania i spełniania się osoby. Myśl Karola Wojtyły jako inspiracja dla pedagogów

DOI 10.12887/29-2016-4-116-04

7,00 PLN
Grzegorz HOŁUB – Odejście osoby ludzkiej? Od ucieleśnienia do sfery wirtualnej

DOI 10.12887/29-2016-4-116-11

7,00 PLN
Ks. Marcin FERDYNUS – Projektowanie osób? O depersonalizacji człowieka we współczesnym transhumanizmie

DOI 10.12887/29-2016-4-116-12

7,00 PLN
Lilianna DORAK-WOJAKOWSKA – Człowiek i przedmiot w teatrze Józefa Szajny

DOI 10.12887/29-2016-4-116-15

7,00 PLN
Jaromir BREJDAK – Być osobą. O antropomorficznym wymiarze świata

DOI 10.12887/29-2016-4-116-05

7,00 PLN
Sławomir BOBOWSKI – Jezus odmitologizowany? Antyewangelia według José Saramago

DOI 10.12887/29-2016-4-116-14

7,00 PLN
Adam F. BARAN – Niezłomny. O Janie Rodowiczu „Anodzie” 7,00 PLN
CHRZESCIJAŃSTWO W KULTURZE ZACHODU 3(115) 20,00 PLN
Jarosław MERECKI SDS – Etyka i antropologia są jednym. Uwagi na marginesie artykułu Tadeusza Stycznia SDS Problem autonomii etyki

DOI 10.12887/29-2016-3-115-16

7,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o roli chrześcijaństwa w kulturze europejskiej dawniej i dziś. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2016

DOI 10.12887/29-2016-3-115-30

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Dlaczego warto dziś czytać Stycznia? Aktualność problemu autonomii etyki

DOI 10.12887/29-2016-3-115-17

7,00 PLN
Joanna WAWRZENIUK – Kilka refleksji na temat prób rekonstrukcji wierzeń mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu

DOI 10.12887/29-2016-3-115-04

7,00 PLN
Hanna SUCHOCKA – Watykańska „rewolucja” papieża Franciszka a „rewolucja” Jana Pawła II 7,00 PLN
Bernard SAWICKI OSB – Benedyktyńskie dziedzictwo chrześcijańskiej Polski. Perspektywa współczesna

DOI 10.12887/29-2016-3-115-05

7,00 PLN
Przemysław ROTENGRUBER – Tradycja – pamięć – partycypacja. Kilka uwag po lekturze artykułu Sławomira Kapralskiego Milczenie – pamięć – tożsamość. Fantazmat „Cygana” i ambiwalencja nowoczesności

DOI 10.12887/29-2016-3-115-18

7,00 PLN
Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA – „Tysiąc lat jest jak jedna Noc”. Rozważania Karola Wojtyły o człowieku i jego dziejach z okazji tysiąclecia chrztu Polski

DOI 10.12887/29-2016-3-115-09

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Mieć dokąd wrócić 7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Ku autonomii etyki. Uwagi metodologiczne

DOI 10.12887/29-2016-3-115-15

7,00 PLN
Kazimierz KRAJEWSKI – Od sądu powinnościowego do „primum ethicum et primum anthropologicum convertuntur”. O dwóch sensach autonomii etyki według Tadeusza Stycznia SDS

DOI 10.12887/29-2016-3-115-14

7,00 PLN
Krzysztof KORNACKI – Tropem modlitwy, czasem dwóch. Chrześcijaństwo w kinie polskim (do roku 1989)

DOI 10.12887/29-2016-3-115-13

7,00 PLN
Bronisław JAKUBIEC SDS – Sukienka z habitu 7,00 PLN
Agnieszka HAAS – (Nie)obecność Boga osobowego w niemieckiej literaturze drugiej połowy osiemnastego wieku

DOI 10.12887/29-2016-3-115-11

7,00 PLN
Jakub GOMUŁKA – Futurologia chrześcijaństwa według Stanisława Lema. Rozważania wokół Podróży dwudziestej pierwszej

DOI 10.12887/29-2016-3-115-12

7,00 PLN
Witold P. GLINKOWSKI – Miłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeura

DOI 10.12887/29-2016-3-115-07

7,00 PLN
Andrzej GIELAROWSKI – Tożsamość chrześcijańska wobec kultury współczesnej

DOI 10.12887/29-2016-3-115-06

7,00 PLN
Tomasz GARBOL – Otwórz się. Kilka refleksji o literaturze i chrześcijaństwie

DOI 10.12887/29-2016-3-115-10

7,00 PLN
Flavio FELICE – Pieniądz powinien służyć, nie zaś rządzić

DOI 10.12887/29-2016-3-115-08

7,00 PLN
Anna BŁAŻEJEWSKA – Sztuka „rodzima” na ziemiach polskich w okresie chrystianizacji. Próba charakterystyki

DOI 10.12887/29-2016-3-115-03

7,00 PLN
ETHOS WIZERUNKU 2(114) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o wizerunku, obliczu i tożsamości

DOI 10.12887/29-2016-2-114-28

7,00 PLN
Marian A. WESOŁY – Ethos w filozofii helleńskiej

DOI 10.12887/29-2016-2-114-07

7,00 PLN
Anna TYLIKOWSKA – Autowizerunek jako maska

DOI 10.12887/29-2016-2-114-06

7,00 PLN
Julia TANNER – Zdjąć ciężar stereotypu. Akcja afirmatywna a równość szans

DOI 10.12887/29-2016-2-114-12

7,00 PLN
Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Jak „reklamuje się” Bóg? Jezus jako wizerunek Ojca 7,00 PLN
Magdalena RODZIEWICZ – Między jawnym a ukrytym Wizerunek człowieka (āberu) w kulturze perskiej

DOI 10.12887/29-2016-2-114-16

7,00 PLN
Małgorzata POTENT-AMBROZIEWICZ – Wizerunek życia ukrytego. Kazimiery Gruszczyńskiej droga do świętości

DOI 10.12887/29-2016-2-114-11

7,00 PLN
Anna PALUSIŃSKA – Ikona – obraz obecności. Dwie średniowieczne teorie reprezentacji

DOI 10.12887/29-2016-2-114-04

7,00 PLN
Barbara OSTAFIN – Walka – pytanie – błądzenie. Życie perskiego medyka Burzuwayha w świetle księgi Kalila i Dimna

DOI 10.12887/29-2016-2-114-17

7,00 PLN
Danuta MUSIAŁ – Bona matrona: The meaning of Example in Constructing the Image of the Ideal Roman Woman

DOI 10.12887/29-2016-2-114-10

7,00 PLN
Mariusz MAZUR – Oblicza władzy. Graficzne i audiowizualne wizerunki pierwszych sekretarzy KC PPR/PZPR w Polsce Ludowej (1944-1989)

DOI 10.12887/29-2016-2-114-15

7,00 PLN
Mariola MARCZAK – Od inteligencji do klasy średniej. „Dzieje” ethosu inteligenckiego w filmie polskim po 1989 roku

DOI 10.12887/29-2016-2-114-14

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Zagadka twarzy

DOI 10.12887/29-2016-2-114-05

7,00 PLN
Benjamin HARSHAV – Kwiaty nie mają nazw (tłum. I. Piekarski) 7,00 PLN
Stanisław GROMADZKI – Nietzsche jako Anty-Sokrates?

DOI 10.12887/29-2016-2-114-08

7,00 PLN
Paweł BYTNIEWSKI – Michel Foucault – autowizerunek filozofa

DOI 10.12887/29-2016-2-114-09

7,00 PLN
Joanna BIELSKA-KRAWCZYK – Meandry wizualności w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

DOI 10.12887/29-2016-2-114-13

7,00 PLN
O CISZY I MILCZENIU 1 (113) 20,00 PLN
Maria FILIPIAK – „W ciszy i pokorze...” Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o ciszy i milczeniu

DOI 10.12887/28-2016-1-113-26

Ireneusz ZIEMIŃSKI – O (nie)możliwości dialogu między religiami 7,00 PLN
Marek SZAJDA – „Szkoła urastała do rangi sanktuarium”. Księdza Mieczysława Brzozowskiego wspomnienia z lat młodzieńczych w perspektywie doświadczeń jego rówieśników. Szkic w oparciu o relacje historii mówionej 7,00 PLN
Grażyna OSIKA – Milczenie jako ucieleśniona praktyka tożsamościowa

DOI 10.12887/29-2016-1-113-04

7,00 PLN
Monika NOWAK – Miejsca milczenia. Przemilczenia jako element kształtowania się kontekstów świadomości dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową

DOI 10.12887/29-2016-1-113-14

7,00 PLN
Łukasz NIEWCZAS – Milczenie i metafora. O przenośni w dwóch tekstach Norwida o Chopinie

DOI 10.12887/29-2016-1-113-07

7,00 PLN
Krzysztof KOSIOR – „Szlachetne milczenie” we wczesnym buddyzmie

DOI 10.12887/29-2016-1-113-11

7,00 PLN
Dariusz KOSIŃSKI – Reszta jest milczeniem

DOI 10.12887/29-2016-1-113-05

7,00 PLN
Dorota KORWIN-PIOTROWSKA – Milczenie i nie-milczenie współczesności

DOI 10.12887/29-2016-1-113-09

7,00 PLN
Kinga KIWAŁA – Muzyka a cisza. O wymiarach ciszy w muzyce

DOI 10.12887/29-2016-1-113-06

7,00 PLN
Sławomir KAPRALSKI – Milczenie, pamięć, tożsamość. Fantazmat „Cygana” i ambiwalencja nowoczesności

DOI 10.12887/29-2016-1-113-12

0,00 PLN
Agnieszka K. HAAS – Milcząca mowa ciała. O prozie niemieckiego romantyzmu

DOI 10.12887/29-2016-1-113-08

7,00 PLN
Marek M. DZIEKAN – Al-Dżahiz i jego traktat O zachowywaniu tajemnicy i powstrzymywaniu języka

DOI 10.12887/29-2016-1-113-10

7,00 PLN
Aleksandra DERRA – Przemilczane i zapomniane. O zjawisku Matyldy, czyli systemowym umniejszaniu roli kobiet w nauce

DOI 10.12887/29-2016-1-113-13

7,00 PLN
Jaromir BREJDAK – Logos komunikującego milczenia

DOI 10.12887/29-2016-1-113-03

7,00 PLN
ETHOS FILOZOFII 4 (112) 20,00 PLN
Jacek WOJTYSIAK – Jak to jest być filozofem, czyli o filozofach i filozofii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-03

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Karola Wojtyły Promieniowanie ojcostwa jako dzieło otwarte

DOI 10.12887/28-2015-4-112-17

7,00 PLN
Natalia STENCEL – Iluzja postępu? O filozoficznym sensie zwrotu cyfrowego w humanistyce

DOI 10.12887/28-2015-4-112-12

7,00 PLN
Marek P. PROKOP – Kultura – filozofia – człowiek. Esej o filozofii klasycznej jako inspiracji życia godziwego

DOI 10.12887/28-2015-4-112-07

7,00 PLN
Aldona POBOJEWSKA – Filozofować razem z uczniami. Rola edukacji filozoficznej w szkole

DOI 10.12887/28-2015-4-112-13

7,00 PLN
Robert PIŁAT – Racjonalność deliberatywna

DOI 10.12887/28-2015-4-112-09

7,00 PLN
Dariusz ŁUKASIEWICZ – O filozoficznych podstawach prawd teologicznych

DOI 10.12887/28-2015-4-112-10

7,00 PLN
Krzysztof LOSKA – Gościnność warunkowa czy bezwarunkowa?

DOI 10.12887/28-2015-4-112-14

7,00 PLN
Kazimierz KRAJEWSKI – Doświadczenie moralne u źródeł jedności i ethosu filozofii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-06

7,00 PLN
Andrzej GNIAZDOWSKI – Polityczny etos fenomenologii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-04

7,00 PLN
Ks. Tadeusz DOLA – Inspiracje Heglowskie w teologii chrześcijańskiej

DOI 10.12887/28-2015-4-112-11

7,00 PLN
Waldemar CZAJKOWSKI – Niestandardowa koncepcja metafilozofii a ethos filozofii

DOI 10.12887/28-2015-4-112-08

7,00 PLN
Joanna BIELSKA-KRAWCZYK – Cyganka. O Krystynie Herling-Grudzińskiej w setną rocznicę urodzin 7,00 PLN
Gerald BEYER – Pejzaż chrześcijańskiej etyki społecznej w Stanach Zjednoczonych. Przegląd problemów i stanowisk

DOI 10.12887/28-2015-4-112-16

7,00 PLN
Artur ANDRZEJUK – Na rozdrożu, czyli historyk filozofii o ethosie pracownika naukowego

DOI 10.12887/28-2015-4-112-05

7,00 PLN
TRANSHUMANIZM 3 (111) 20,00 PLN
Adriana WARMBIER – Arystotelesowska etyka cnót i posthumanistyczny projekt doskonalenia natury ludzkiej

DOI 10.12887/28-2015-3-111-07

7,00 PLN
Ewa M. WALEWSKA – Miejsce i rola ciała oraz zmysłów w zdeterminowanej technologicznie i usieciowionej rzeczywistości początku dwudziestego pierwszego wieku. Wybrane zagadnienia

DOI 10.12887/28-2015-3-111-09

7,00 PLN
Zenon E. ROSKAL – (Astro)humanistyka w transhumanistycznym świecie

DOI 10.12887/28-2015-3-111-15

7,00 PLN
Robert POCZOBUT – Transhumanizm a kognitywistyka

DOI 10.12887/28-2015-3-111-14

7,00 PLN
Julián MARÍAS – W poszukiwaniu człowieka (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/28-2015-3-111-19

7,00 PLN
Eryk MACIEJOWSKI – Libertariańska droga do postczłowieka. Ekstropianizm Maxa More’a

DOI 10.12887/28-2015-3-111-16

7,00 PLN
Markus LIPOWICZ – Od transcendencji człowieka do transgresji człowieczeństwa. Próba filozoficzno-socjologicznej konceptualizacji transhumanizmu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-05

7,00 PLN
Kazimierz KRZYSZTOFEK – Człowiek – społeczeństwo – technologie. Między humanizmem a transhumanizmem i posthumanizmem

DOI 10.12887/28-2015-3-111-12

7,00 PLN
Andrzej KIEPAS – Od odpowiedzialności nauki i techniki do współodpowiedzialności technonauki

DOI 10.12887/28-2015-3-111-13

7,00 PLN
Anna IRSAK – W obronie (tradycyjnej) medycyny

DOI 10.12887/28-2015-3-111-11

7,00 PLN
Grzegorz HOŁUB – Transhumanizm a koncepcja osoby

DOI 10.12887/28-2015-3-111-06

7,00 PLN
Aneta GAWKOWSKA – Dar i (de)konstrukcja. Garść refleksji o współczesności na tle antropologii teologicznej Jana Pawła II

DOI 10.12887/28-2015-3-111-18

7,00 PLN
Marcin GARBOWSKI – Transhumanizm. Geneza – założenia – krytyka

DOI 10.12887/28-2015-3-111-03

7,00 PLN
Paweł BORTKIEWICZ TChr – Religia i Bóg w świecie transhumanizmu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-08

7,00 PLN
Jerzy BOBRYK – Personifikacja automatów, automatyzacja osób. Od cognitive science do transhumanizmu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-04

7,00 PLN
Ewa BIŃCZYK – Inżynieria klimatu a inżynieria człowieka. Dyskursy na temat środowiska w epoce antropocenu

DOI 10.12887/28-2015-3-111-10

7,00 PLN
SZALEŃSTWO 2 (110) 20,00 PLN
Zofia ZARĘBIANKA – Rodzaje i funkcje sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Rekonesans

DOI 10.12887/28-2015-2-110-15

7,00 PLN
Jolanta ŚWIDEREK – Mędrzec – szaleniec – ignorant – głupiec. Sokratejskie ujęcie szaleństwa w świetle pism Ksenofonta

DOI 10.12887/28-2015-2-110-10

7,00 PLN
Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Teologia jako szaleństwo

DOI 10.12887/28-2015-2-110-03

7,00 PLN
Natalia STENCEL – „Czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie?”. Ślady lęku przed szaleństwem w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-09

7,00 PLN
Adam ORGANISTY – „Furia della figura” jako metafora „żywego płomienia miłości” w barokowej rzeźbie śląskiej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-14

7,00 PLN
Danuta MUSIAŁ – „Dionizyjski szał”. O szaleństwie i emocjach w religii antycznej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-11

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Ciało i jego sens 7,00 PLN
Krzysztof LEŚNIEWSKI – „Święci szaleńcy” w tradycji chrześcijaństwa wschodniego

DOI 10.12887/28-2015-2-110-06

7,00 PLN
Janusz JUSIAK – Ethos muzyki i determinizm sztuki

DOI 10.12887/28-2015-2-110-13

7,00 PLN
Ks. Bronisław JAKUBIEC SDS – Pamięć bardzo miłych spotkań. Wspomnienie o księciu Adamie Tadeuszu Czartoryskim i kilka jego listów 7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – Szaleństwo Saula. Obłęd, opętanie czy polityczna intryga?

DOI 10.12887/28-2015-2-110-04

7,00 PLN
Bartłomiej DOBROCZYŃSKI, Mira MARCINÓW – Gdzie „czarny anioł obłąkania nie ma przystępu”. Szkic o pochodzeniu idei obłędu zawinionego w kontekście literatury dziewiętnastego wieku

DOI 10.12887/28-2015-2-110-08

7,00 PLN
Anna BUDZIAK – Wyobcowanie rozumu. Postać „szalonego naukowca” na tle dziewiętnastowiecznych teorii choroby umysłowej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-12

7,00 PLN
Bartłomiej BRĄŻKIEWICZ – Nie być, żeby być. Szaleńcy Boży w świetle antropologii prawosławnej

DOI 10.12887/28-2015-2-110-05

7,00 PLN
Konrad BANICKI – Między medycyną a humanistyką. Filozoficzne zmagania z pojęciem zaburzenia psychicznego

DOI 10.12887/28-2015-2-110-07

7,00 PLN
PRZYSZŁOŚĆ HUMANISTYKI nr 1 (109) 20,00 PLN
Jolanta ZDYBEL – Kondycja filozofii i uniwersytetu dziś. Diagnoza Alasdaira MacIntyre’a

DOI 10.12887/28-2015-1-109-08

7,00 PLN
Iwona BARWICKA-TYLEK – Humaniści. Czarne łabędzie nauki

DOI 10.12887/28-2015-1-109-11

7,00 PLN
Ks. Jerzy SZYMIK – Succisa virescit. Do czego Europie potrzebna dziś teologia?

DOI 10.12887/28-2015-1-109-03

7,00 PLN
Ks. Andrzej SZOSTEK MIC –Testament Kołakowskiego? 7,00 PLN
Dariusz SKÓRCZEWSKI – Dyskutować z artystą, czyli humanistyka w ruinie. Esej nie tylko pro domo sua

DOI 10.12887/28-2015-1-109-10

7,00 PLN
Agata SKAŁA – Alfred Gawroński i Zygmunt Kubiak – paralela. Stronnicza refleksja na temat pewnych oczarowań poezją i językiem

DOI 10.12887/28-2015-1-109-18

7,00 PLN
Roger SCRUTON – Koniec uniwersytetu

DOI 10.12887/28-2015-1-109-05

7,00 PLN
Magdalena SAGANIAK – Uniwersytety polskie dziś 7,00 PLN
Magdalena REMBOWSKA-PŁUCIENNIK – Humanista jako „czytający inaczej”

DOI 10.12887/28-2015-1-109-14

7,00 PLN
Adam POTKAY – Humanistyka na uniwersytecie amerykańskim. La belle epoque?

DOI 10.12887/28-2015-1-109-13

7,00 PLN
Krzysztof POLIT – „Żeby wasi synowie byli lepsi”. O kryzysie humanizmu w filozofii Ramiro de Maeztu y Witneya

DOI 10.12887/28-2015-1-109-17

7,00 PLN
Tomasz PECIAKOWSKI – Autonomia, krytyka, humanistyka. O pierwszych i ostatnich intelektualistach

DOI 10.12887/28-2015-1-109-21

7,00 PLN
Jarosław MERECKI SDS – Doświadczenie wstydu – ku etyce personalistycznej (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-22

7,00 PLN
Dawid MATUSZEK – Zapomnieć wszystko. Możliwość psychoanalizy w badaniach literackich

DOI 10.12887/28-2015-1-109-15

7,00 PLN
Catherine MALABOU – O przyszłości humanistyki (trans. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-19

7,00 PLN
Maciej KASPRZYK, Maciej S. KUDELSKI – Czy należy się obawiać rewolucji w nauce? O przyszłości uprawiania nauki w obrębie szkół badawczych oraz o interdyscyplinarności

DOI 10.12887/28-2015-1-109-20

7,00 PLN
Ferenc HÖRCHER – Kultura, samokształcenie i tworzenie wspólnoty. Ideał kształcenia z perspektywy intelektualnej historii społecznej skłonności człowieka (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-07

7,00 PLN
Mirosława HANUSIEWICZ-LAVALLEE – Co ma humanitas do humanistyki?

DOI 10.12887/28-2015-1-109-09

7,00 PLN
Adam FITAS - Opowiedzieć różnicę. Uwagi o kulturze w nauczaniu transgranicznym i transkulturowym

DOI 10.12887/28-2015-1-109-16

7,00 PLN
Rémi BRAGUE – Przekazywanie dziedzictwa antyku (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/28-2015-1-109-04

7,00 PLN
Lęk Nr 4 (108) 20,00 PLN
Ks. Kazimierz M. WOLSZA – Fenomenologia lęku

DOI 10.12887/27-2014-4-108-06

7,00 PLN
Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Miarą wszechrzeczy jest dobro. Giovanni Reale jako interpretator myśli zachodniej od Platona do Karola Wojtyły 7,00 PLN
Antoni SZWED – Lęk jako przejaw ludzkiej wolności w interpretacji Sørena Kierkegaarda

DOI 10.12887/27-2014-4-108-05

7,00 PLN
Artur STRUG – „Erozja raju”. Dziecko i lęk w wybranych dziełach polskiego malarstwa drugiej połowy dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku

DOI 10.12887/27-2014-4-108-12

7,00 PLN
Josef SEIFERT – W świetle starożytnej mądrości. Wspomnienie o Giovannim Realem (tłum. P. Mikulska) 7,00 PLN
Giovanni REALE – Wprowadzenie do Tryptyku rzymskiego (tłum. P. Mikulska) 7,00 PLN
Karolina RAKOWIECKA-ASGARI – Wokół kobiety, honoru i seksualności we współczesnym Iranie

DOI 10.12887/27-2014-4-108-10

7,00 PLN
Monika NOWAK – Lęk w chorobie nowotworowej dzieci i młodzieży

DOI 10.12887/27-2014-4-108-13

7,00 PLN
Ks. Tomasz NAWRACAŁA – „Bojaźń Pańska jest źródłem życia” (Prz 14, 27a). Rozwój pojęcia bojaźni Bożej w historii Kościoła

DOI 10.12887/27-2014-4-108-03

7,00 PLN
Patrycja MIKULSKA – Zaproszenie na ucztę. O Giovanniego Realego sztuce budowania wspólnoty 7,00 PLN
Leszek KOCZANOWICZ – Angor animi, czyli kultura lęku

DOI 10.12887/27-2014-4-108-09

7,00 PLN
John T. HAMILTON – Omnia mea mecum porto. O wygnaniu, kulturze i kruchości życia (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-4-108-08

7,00 PLN
Anna GEMRA – Ubi sunt? Flirt ze śmiercią w literaturze grozy

DOI 10.12887/27-2014-4-108-11

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Przestraszyłem się, bo jestem nagi” (Rdz 3,10). Geneza ludzkiego lęku w biblijnej relacji o ogrodzie Eden

DOI 10.12887/27-2014-4-108-04

7,00 PLN
Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI – Nauczyciel wolności. Karol Wojtyła–Jan Paweł II o cenie i znaczeniu odzyskania niepodległości przez Polskę

DOI 10.12887/27-2014-4-108-19

7,00 PLN
WOBEC UTOPII Nr 3 (107) 20,00 PLN
Andrzej STOFF – Czy sir Tomasz More nadal odmawia? 7,00 PLN
Maciej RAJEWSKI – Obozowisko beduińskie. Od modelowej kultury do postmodernistycznej utopii

DOI 10.12887/27-2014-3-107-18

7,00 PLN
Ks. Eligiusz PIOTROWSKI - Chrześcijaństwo a utopia w kontekście encykliki Benedykta XVI Spe salvi

DOI 10.12887/27-2014-3-107-04

7,00 PLN
Stankomir NICIEJA – Utopijne wizje pragmatycznych Anglików. Utopia w angielskiej tradycji literackiej

DOI 10.12887/27-2014-3-107-12

7,00 PLN
Jadwiga MIZIŃSKA – Autokreacja – utopia samego siebie

DOI 10.12887/27-2014-3-107-14

7,00 PLN
Ronny MIRON – „Utopijna nadzieja na to, co pozytywne” (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-3-107-05

7,00 PLN
Frank E. MANUEL, Fritzie P. MANUEL – O skłonności do myślenia utopijnego (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-3-107-03

Mariusz M. LEŚ – Topos utopii a topologia narracji

DOI 10.12887/27-2014-3-107-08

7,00 PLN
Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Myślenie utopijne w nauce, o nauce i dzięki nauce. Źródło inspiracji czy zagrożeń?

DOI 10.12887/27-2014-3-107-07

7,00 PLN
Marcin LACHOWSKI – Jeff Wall i Andreas Gursky. Fotograficzne interpretacje nowoczesnej architektury w świetle teorii przestrzeni i miejsca

DOI 10.12887/27-2014-3-107-16

7,00 PLN
Wojciech KUDYBA – Utopijni święci. Figura mesjasza w prozie polskiej po roku 1989

DOI 10.12887/27-2014-3-107-09

7,00 PLN
Ks. Marcin FERDYNUS – Sen o nieśmiertelności

DOI 10.12887/27-2014-3-107-13

7,00 PLN
Marek M. DZIEKAN – Egipska dystopia. O powieści Ahmada Chalida Taufika Jutubija („Utopia”)

DOI 10.12887/27-2014-3-107-17

7,00 PLN
Andrzej DRÓŻDŻ – Książka w perspektywie utopijnych zadań pedagogiki sowieckiej z lat 1917-1939

DOI 10.12887/27-2014-3-107-11

7,00 PLN
Maciej CZEREMSKI – Religia – mit – utopia. Antropologiczno-kognitywny model relacji

DOI 10.12887/27-2014-3-107-06

7,00 PLN
Aleksandra CHOMIUK – Utopie współczesnej prozy fantastyczno-naukowej

DOI 10.12887/27-2014-3-107-10

7,00 PLN
Radosław BOMBA – Humanistyka cyfrowa pomiędzy utopią a nowym paradygmatem? Wstęp do analityki kulturowej Lva Manovicha

DOI 10.12887/27-2014-3-107-15

7,00 PLN
PRZEMOC Nr 2 (106) 20,00 PLN
Tomasz ŻURADZKI – Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych

DOI 10.12887/27-2014-2-106-15

7,00 PLN
Robert P. WOLFF – O przemocy (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-10

Wilfried VER EECKE – Prawo, moralność i społeczeństwo. Refleksje o przemocy (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-11

Manfred SPIEKER – Ku medycynie pragnień? Sztuczne zapłodnienie a godność człowieka (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-18

7,00 PLN
Danuta RODE – Przemoc w relacjach małżeńskich. Mechanizmy uzależnienia

DOI 10.12887/27-2014-2-106-17

7,00 PLN
Paul RICOEUR – Przemoc i język (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-06

7,00 PLN
Leszek PORĘBSKI – Gorzki smak technologii. Nowe formy przemocy jako konsekwencja rewolucji informacyjnej

DOI 10.12887/27-2014-2-106-16

7,00 PLN
Robert PIŁAT – Przemoc jako problem filozoficzny

DOI 10.12887/27-2014-2-106-07

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Między rozmową a sporem. Próba fenomenologii dialogicznej

DOI 10.12887/27-2014-2-106-14

7,00 PLN
Dariusz KOSIŃSKI – „Idź i patrz”. Przemoc jako siła teatralna

DOI 10.12887/27-2014-2-106-19

7,00 PLN
Kamil KOPANIA – Tradycja, aktualizacja i obrazowanie męki Zbawiciela. Andrzeja Bielawskiego Droga krzyżowa dla zgromadzenia sióstr niepokalanek z Burakowa

DOI 10.12887/27-2014-2-106-12

7,00 PLN
A. Richard KONRAD – Filozof wobec przemocy

DOI 10.12887/27-2014-2-106-12

Maciej T. KOCIUBA – Przemoc według René Girarda. Struktura teorii i konteksty recepcji

DOI 10.12887/27-2014-2-106-13

7,00 PLN
Anna KAWALEC – Tragedia w świecie przymusu kulturowego

DOI 10.12887/27-2014-2-106-21

7,00 PLN
Jacek HOŁÓWKA – Niezawinione błędy

DOI 10.12887/27-2014-2-106-08

7,00 PLN
Tomasz FERENC – Obraz – kultura – okrucieństwo. Fotografia i współczesna ikonosfera przemocy

DOI 10.12887/27-2014-2-106-22

7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – Czy Bóg Starego Testamentu ma surowe oblicze? Hebrajska Biblia a przemoc

DOI 10.12887/27-2014-2-106-03

7,00 PLN
Inka DOWLASZ – Terapia i teatr. Na marginesie spektaklu Bici biją w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie 7,00 PLN
Barbara CHYROWICZ – Przemoc bez nienawiści?

DOI 10.12887/27-2014-2-106-09

7,00 PLN
Gerald J. BEYER – Jan XXIII i Jan Paweł II. Papieże praw człowieka (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/27-2014-2-106-05

7,00 PLN
Świętość ideał i fakt Nr 1(105) 20,00 PLN
Flavio FELICE – Jeśli pragniesz pokoju, buduj pokojowe instytucje (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-1-105-22

7,00 PLN
Adam ORGANISTY – „Na przebłaganie za grzechy nasze…” O malarstwie sakralnym Grzegorza Bednarskiego i Janusza Matuszewskiego

DOI 10.12887/27-2014-1-105-17

7,00 PLN
Maria ZBORALSKA – „Jeśli chcesz znaleźć źródło…”. Antropologia Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II

DOI 10.12887/27-2014-1-105-16

7,00 PLN
Kinga KIWAŁA – Muzyka i świętość. Rekonesans

DOI 10.12887/27-2014-1-105-14

7,00 PLN
Ks. Jacek GRZYBOWSKI – Dlaczego Justin Bieber, a nie święty Justyn? O świętości w kulturze postmodernistycznej

DOI 10.12887/27-2014-1-105-13

7,00 PLN
Alina RYNIO – „W was jest nadzieja”... O wychowaniu młodzieży w posłudze duszpasterskiej Jana Pawła II

DOI 10.12887/27-2014-1-105-12

7,00 PLN
Łukasz KOSIŃSKI – Działalność świętego Kolumby Starszego wśród Piktów. Wokół konwencji

DOI 10.12887/27-2014-1-105-11

7,00 PLN
Ks. Dariusz KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI – „Święty” w kulturze chińskiej

DOI 10.12887/27-2014-1-105-10

7,00 PLN
Ks. Jan SOCHOŃ – Świętość bez Boga?

DOI 10.12887/27-2014-1-105-09

7,00 PLN
Giovanni SALMERI – Co filozofia wie o świętości? (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/27-2014-1-105-08

7,00 PLN
Ks. Tadeusz DOLA – Wiara w świętych obcowanie

DOI 10.12887/27-2014-1-105-05

7,00 PLN
Ks. Stefan SZYMIK – Trishagion. Bóg po trzykroć Święty

DOI 10.12887/27-2014-1-105-04

7,00 PLN
Piotr BARON – „Jedna myśl – wiele wibracji. Inspiracja świętością w twórczości muzyków jazzowych 7,00 PLN
Zofia J.Zdybicka USJK – Mistyka jako „twórcze istnienie człowieka w świecie” 7,00 PLN
Giovanni REALE – Świętość: eros czy agape? O pojęciu świętości w myśli antycznej i chrześcijańskiej (tłum. P. Mikulska) 7,00 PLN
ETHOS PRZESTRZENI Nr 4(104) 20,00 PLN
Bartosz FILIP – Budowanie świętej przestrzeni. O kilku kadrach filmowych z Powstania Warszawskiego

DOI 10.12887/26-2013-4-104-17

7,00 PLN
Marek KAZIMIERCZAK – Podróż jako oswajanie przestrzeni

DOI 10.12887/26-2013-4-104-16

7,00 PLN
Krzysztof LOSKA - Wielokulturowa przestrzeń miejska w „kinie blokowisk” (cinéma de banlieue)

DOI 10.12887/26-2013-4-104-15

7,00 PLN
Sebastian BERNAT – Topofonofilia. W poszukiwaniu harmonii krajobrazu dźwiękowego

DOI 10.12887/26-2013-4-104-14

7,00 PLN
Bartłomiej GUTOWSKI – Miasto idealne na dzisiejsze czasy

DOI 10.12887/26-2013-4-104-13

7,00 PLN
Joanna HAŃDEREK – Laboratoria przestrzeni kultury. Esej wielokulturowości miasta

DOI 10.12887/26-2013-4-104-12

7,00 PLN
Maciej RAJEWSKI – Gra przestrzeni. O strukturze i dynamice preindustrialnego miasta islamskiego

DOI 10.12887/26-2013-4-104-11

7,00 PLN
Jan F. JACKO – Nimb aksjologiczny. Uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej

DOI 10.12887/26-2013-4-104-10

7,00 PLN
Dobrosław KOT – Miejsca Abrahama

DOI 10.12887/26-2013-4-104-09

7,00 PLN
Błażej MATUSIAK OP – Muzyczna świątynia

DOI 10.12887/26-2013-4-104-08

7,00 PLN
Małgorzata KOWALEWSKA – „Wielka rzecz wymaga wielkich przestrzeni”. Antyczne podstawy średniowiecznego obrazu świata

DOI 10.12887/26-2013-4-104-07

7,00 PLN
Masakatsu FUJITA – O idei basho w filozofii Kitarō Nishidy (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/26-2013-4-104-05
DOI 10.12887/26-2013-4-104-06

7,00 PLN
Jerzy GOŁOSZ – O zasadniczej odmienności czasu i przestrzeni

DOI 10.12887/26-2013-4-104-04

7,00 PLN
ANDRZEJ ŁUKASIK - Przestrzeń w fizyce. Podstawowe koncepcje

DOI 10.12887/26-2013-4-104-03

7,00 PLN
O PRZYJAŹNI

nr 3(103)

20,00 PLN
Grażyna HABRAJSKA – Profile semantyczne miłości i przyjaźni. Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród młodzieży akademickiej 7,00 PLN
Anna BUDZIAK – Przyjaźń zaprzeczona, przyjaźń niespełniona. Portret Doriana Graya Oscara Wilde’a i Droga do Indii E.M. Forstera 7,00 PLN
Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela” (Syr 22, 25). Przyjaźń w biblijnych tradycjach Starego Testamentu 7,00 PLN
Jacek FRYDRYCH – Przyjaźń, moralność i etyka – reminiscencje z Arystotelesa. Zarys personalistycznej interpretacji przyjaźni 7,00 PLN
Stanisław GROMADZKI – Wybawienie czy samozatrata? Szkic o kategorii przyjaźni w życiu i dziele Friedricha Nietzschego 7,00 PLN
Arkadiusz GUDANIEC – Przyjaźń jako odkrywanie osobowej wspólnoty. Refleksje na kanwie myśli Arystotelesa i Tomasza z Akwinu 7,00 PLN
Mirosława HANUSIEWICZ-LAVALLEE – „Pół dusze mojej i głowy korona”. Idea żony-przyjaciela w literaturze staropolskiej 7,00 PLN
Maciej NOWAK – O krytyce kerygmatycznej bez entuzjazmu 7,00 PLN
Furio PESCI – Płynąć pod prąd. Przyjaźń i wychowanie 7,00 PLN
Marcin T. ZDRENKA – Trzy przyległości przyjaźni: przytomność – przygodność – przypowieść 7,00 PLN
NASI BRACIA MNIEJSI nr. 2 (102) 20,00 PLN
Zbigniew WRÓBLEWSKI – Subiektywność i dobro. Ontologiczne przesłanki życzliwości dla zwierząt 7,00 PLN
Maciej TROJAN, Agnieszka KACZMARCZYK, Justyna SZYMAŃSKA – Jak czytać zwierzęcy umysł? Wybrane zagadnienia psychologii porównawczej jako przykład badań nad funkcjami umysłu i intencjonalnością zachowania zwierząt 7,00 PLN
Roger D. SORRELL – Świętego Franciszka kazanie do ptaków. Przezwyciężenie tradycji i nowa postawa wobec stworzenia (tłum. D. Chabrajska)
James A. SERPELL –Wyjść poza reakcję na „schemat dziecięcości”. Antropomorfizm i dobór antropomorficzny (tłum. D. Chabrajska)
Jessica PIERCE, Marc BEKOFF – Przywrócić dziką sprawiedliwość. Co wiemy o sprawiedliwości w społecznościach zwierzęcych i dlaczego ma ona znaczenie (tłum. D. Chabrajska)
Joel MARKS – Prawa zwierząt na gruncie amoralizmu (tłum. D. Chabrajska)
Jacek LEJMAN – Filozoficzne źródła naszego stosunku do zwierząt. O aksjologicznym statusie zwierząt i ludzi 7,00 PLN
Małgorzata KOWALEWSKA – Hildegarda z Bingen o człowieku i jego „braciach mniejszych” 7,00 PLN
Przemysław GUT, Arkadiusz GUT – Argumenty Kartezjusza przeciwko myśleniu zwierząt 7,00 PLN
Zbigniew CHOJNOWSKI – Bestiarium Romana Brandstaettera. Zwierzęta w wyobraźni poety 7,00 PLN
Ralph R. ACAMPORA – O cielesnym współodczuwaniu (tłum. D. Chabarajska)
Wiesław BATOR – Święte – przeklęte – pozbawione duszy. O traktowaniu zwierząt w doktrynach i praktykach religii świata 7,00 PLN
ŚWIADOMOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ

nr 1(101)

20,00 PLN
FILOZOFIA VATICANUM SECUNDUM

nr 4(100)

18,00 PLN
CZAS I WIECZNOŚĆ

nr 3(99)

18,00 PLN
ETHOS SŁOWA
nr 1-2(97-98)
25,00 PLN
UBÓSTWO DZIŚ
nr 4(96)
18,00 PLN
FILOZOF OSOBY. TADEUSZ STYCZEŃ SDS (1931-2010)
nr 3(95), zawiera
CD+DVD 
25,00 PLN
O RADOŚCI

nr 1-2(93-94)

25,00 PLN
MIĘDZY CNOTĄ A NIEGODZIWOŚCIĄ

nr 4(92)

15,00 PLN
O WINIE I KARZE
nr 2-3 (90-91) 
20,00 PLN
KINO I TRANSCENDENCJA
nr 1(89)
15,00 PLN
OBLICZA EMIGRACJI
nr 3-4 (87-88)
20,00 PLN
KONIEC MISJI UNIWERSYTETU?

nr 1-2 (85-86)                 [nakład wyczerpany]

"I będą oboje jednym ciałem"
nr 4(84)
10,00 PLN
Ciało - osoba - kultura
nr 2-3(82-83)
15,00 PLN
Białoruś i Ukraina - bliższa Europa

nr 1(81)

10,00 PLN
Osoba - prawda - dzieje. Wojciechowi Chudemu -

nr 3-4(79-80)

[nakład wyczerpany]

Ethos teatru

nr 1-2(77-78)

15,00 PLN
O twórczości i twórcach

nr 4(8)

2,00 PLN
Kryzys teologii moralnej

nr 3-4(15-16)

3,00 PLN
Mickiewicz nasz współczesny

nr 1-2(13-14)

3,00 PLN
Norwid dziś

nr 4(20)

2,00 PLN
Drugie "Przedwiośnie"

nr 2-3(18-19)

3,00 PLN
Człowiek w strukturach zniewolenia

nr 1(17)
[nakład wyczerpany]

O ethos młodych

nr 3(23)

2,00 PLN
Jana Pawła II wizja Europy

nr 4(28)

2,00 PLN
O ethos małżeństwa i rodziny

nr 3(27)

2,00 PLN
Wokół problemów bioetyki

nr 1-2(25-26)

3,00 PLN
Praca i płaca

nr 4(32)

2,00 PLN
Polacy i Rosjanie - ku pojednaniu

nr 2-3(30-31)
[nakład wyczerpany] 

Kobieta w rodzinie i społeczeństwie

nr 1(29)

2,00 PLN
Klasyczne korzenie kultury współczesnej

nr 3-4(35-36)

5,00 PLN
Wobec postmodernizmu

nr 1-2(33-34)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

Sztuka na rozdrożu

nr 4(40)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

Kapłan w końcu wieku - sługa czy funkcjonariusz?

nr 2-3(38-39)

7,00 PLN
Autorytet - akceptacja i kontestacja

nr 1(37)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

Etyka badań naukowych

nr 4(44)

6,00 PLN
Ethos miłości: eros i agape

nr 3(43)

6,00 PLN
Po pielgrzymce 1997

nr 1-2(41-42)

9,00 PLN
Stanisław Wyspiański: dramat i ethos

nr 4(48)

10,00 PLN
Jesień i zima życia

nr 3(47)

10,00 PLN
Prawo naturalne a prawo stanowione

nr 1-2(45-46)
[NAKŁAD WYCZERPANY]

O solidarność rodziny narodów świata

nr 3-4(59-60)

15,00 PLN
O solidarność rodziny narodów Europy

nr 1-2(57-58)

15,00 PLN
Dzieje: nie-boska komedia?

nr 4(56)

10,00 PLN
Etyka a demografia

nr 3(55)

10,00 PLN
Chrześcijańscy męczennicy XX wieku

nr 1-2(53-54)

15,00 PLN
Przesłanie Zbigniewa Herberta

nr 4(52)

 

10,00 PLN
Polskie przełomy

nr 3(51)

10,00 PLN
Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia

nr 1-2(49-50)

15,00 PLN
O filozofii Karola Wojtyły

nr 4(76)

10,00 PLN
Ethos Pielgrzyma

nr 3-4(63-64)

15,00 PLN
Prawo niedoskonałe czy niesprawiedliwe?

nr 1-2(61-62)

15,00 PLN
Polska Jana Pawła II

nr 3-4(67-68)

15,00 PLN
Dramat Judasza

nr 1-2(65-66)

15,00 PLN
Wojna sprawiedliwa?

nr 3-4(71-72)

15,00 PLN
O nowej edukacji

nr 3(75)

10,00 PLN
Osoba w społeczeństwie informacyjnym

nr 1-2(69-70)

15,00 PLN
Muzyka - piękno, dobro, świętość

nr 1-2(73-74)

15,00 PLN
« Poprzednie   1  2 

  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887